ಮನೆ ದೇವರ ನಾಮ ಎಂಥಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಹನುಮಂತ

ಎಂಥಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಹನುಮಂತ

0

ಎಂಥಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಹನುಮಂತ ಎಂಥಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗುಣವಂತ |

ಸಂತತ ರಾಘವನಂಘ್ರಿ ಕಮಲದಲಿ ಅಂತರಂಗ ಭಕುತಿಯ ಬೇಡಿದೆಯೊ ||ಎಂಥಾ ವೈರಾಗ್ಯ||

ಆವರಿಹರು ನಿನ್ಹೊರತು ರಾಘವರ ಭಾವವರಿತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಗಳಲಿ |

ಸೇವೆ ಸಲಿಸಿ ದಯ ಪಡೆಯಲು ಭೋಗವ

ದಾವದನುಭವಿಸೆ ದುರ್ಲಭವು|

ಜೀವೋತ್ತಮನದ ಬಯಸದೆ

ಏಕೋಭಾವದಿ ಪದಸೇವೆಯ ಕೇಳಿದ ವೀರ ||ಎಂಥಾ ವೈರಾಗ್ಯ||

ಜ್ಞಾನಪರಾಕ್ರಮ ಧ್ಯೆರ್ಯವೀರ್ಯಕಧಿಷ್ಠಾನ ಪವನಸುತ ಜಗತ್ರಾಣ |

ನೀನಲ್ಲದೆ ಖಗಮೃಗ ಸುರನರರುಗಳೇನು ಚಲಿಸಬಲ್ಲರೊ ಹನುಮ|

ಪ್ರಾಣಭಾವಿ ಚತುರಾನನ ಭುವಿಯೊಳಗೇನು ರುಚಿಯೊ ಕಲ್ಯಾಣಚರಿತ ನಿನಗೆ ||ಎಂಥಾ ವೈರಾಗ್ಯ||

ಕಪಿ ರೂಪದಿ ದಶಕಂಧರನ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನಿತ್ತೆ ನೃಪರೂಪದಿ ದುರ್ಯೋಧನನಸುವನು |

ಅಪಹರಿಸಿದೆಯೋ ಬಲ ಭೀಮ| ವಿಪುಲ ಪ್ರಮತಿ ವರವೈಷ್ಣವ ತತ್ವಗಳುಪದೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಸನ್ನ ಯತಿವರೇಣ್ಯ ||ಎಂಥಾ ವೈರಾಗ್ಯ||

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನರಸ್ತೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು: ಡಾ. ಕೆ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ
ಮುಂದಿನ ಲೇಖನಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಿ