ಮನೆ ದೇವರ ನಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನು ಅಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನು ಅಲ್ಲಿ

0

ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನೊ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನು ||

ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮನು |

ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನು|

ರಾಮನ ಉಸಿರೇ ಹನುಮ||

ಹನುಮಾನ ಪ್ರಾಣವೇ ರಾಮ ||ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನು||

ಎಲ್ಲೇ ನೆನೆದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವನು |

ಏನೇ ಕರೆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವನು ||

ನೆರಳಿನಂತೆಯೇ ಬಳಿಯಲಿರುವನು||

 ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ||ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನು||

ಮಂತ್ರ ಕೇಳನೂ, ತಂತ್ರ ಕೇಳನೂ ||

ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ ನನ್ನ ಹೊಗಳು ಎನ್ನನ್ನು ||

ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೀ ಕರೆಯ ಬರುವನು||

ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಅವನ ಗೆಲುವನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ||ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನು ||

ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಮನದಿ ಬೆರೆವನು ||

ಕಾಮ,ಕ್ರೋಧ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಧಯಿಸಿಬಿಡುವನು ||

ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವನು ನೆಮ್ಮದಿಯ ತರುವನು||

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಹಾದಾನಂದ ನೀಡುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ||ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮಮ||

ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ  ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ :ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ
ಮುಂದಿನ ಲೇಖನಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ಗಳು